AVG Juristen

AVG Juristen.

Algemene informatie

Dank voor uw bezoek aan www.avgjuristen.nl en het lezen van onze disclaimer. AVG Juristen is een juridisch consultant in privacywetgeving, gericht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. AVG Juristen is een handelsnaam van Privacy & Security B.V..

Aanvaarding

Op de inhoud en het gebruik van de website van AVG Juristen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. Voorts behoudt AVG Juristen zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van AVG Juristen is informatie van algemene aard en houdt geen (individueel) advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. AVG Juristen garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

AVG Juristen is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Het gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker.

AVG Juristen is u graag van dienst om u in een vrijblijvend gesprek, telefonisch of via e-mail van specifieke informatie te voorzien. In deze situaties beschikken wij echter niet over het volledige dossier en kunnen wij omwille van de efficiëntie niet instaan voor de volledige juistheid van enige informatie. Ook voor (vrijblijvende) adviezen, in welke vorm dan ook, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. De informatie is enkel voor kennisname.

Verwijzingen

Op de website van AVG Juristen kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door AVG Juristen worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. AVG Juristen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt

Overeenkomsten

De informatie op de website van AVG Juristen is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nimmer rechten worden ontleend.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met cliënten omtrent advisering en/of (juridische) diensten is Nederlands recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden van AVG Juristen (oftewel Privacy & security B.V.).

Persoonsgegevens

Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan AVG Juristen stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij AVG Juristen daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan AVG Juristen. Met uitzondering van de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AVG Juristen. Een uitzondering vormt het downloaden en printen van de informatie op deze website uitsluitend voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Krijg een persoonlijk advies.

Praktisch met Privacy.